08 - 447 35 50

POLICYS

Kvalitetspolicy

”När både kund och vi är nöjda, har vi gjort rätt”
Detta uppnår vi på VST Nordic genom att:

 • Leverera i avtalad tid
 • Värna om ett gott samarbete
 • Följa upp med noggrann planering
 • Ha god ordning på våra arbetsplatser
 • Ha hög kompetens hos medarbetarna
 • Ha en varsam materialhantering
 • Bibehålla en god ekonomi i projektet för båda parter

Miljöpolicy

”Vi skall värna om miljön och bidra till en hållbar utveckling”
Detta uppnår vi på VST Nordic genom att:

 • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor
 • Följa lagar, förordningar och övriga krav inom miljöområdet och dessutom sträva mot ständig förbättring
 • Minska våra avfallsmängder och begränsa material- och energiuttaget så långt det är möjligt
 • Använda oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt samt diskutera materialval med beställaren
 • Verka för källsortering av byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning
 • Särskilja och omhänderta restprodukter och avfall som är skadliga för människor och miljö

Arbetsmiljöpolicy

”Vi skall känna stolthet och gemenskap”
På VST Nordic skall vi:

 • Ha stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter
 • Ha en trevlig och lättsam stämning
 • Ha rena byggen
 • Behandla alla medmänniskor med respekt
 • Minimera arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com