08 - 447 35 50

VST-Systemet

Det patenterade VST-systemet är ett system av kvarsittande formelement som prefabriceras för både bärande mellanväggar och fasad enligt det aktuella projektets förutsättningar som färdig gjuts på plats.

Den kvarsittande formen består av två 24 mm cementbundna fiberskivor som sammanbinds av patenterade clips och förbindelsetag.
Formelementen monteras på bjälklaget och fylls med själv-kompakterande betong.
Metoden innebär en hög prefabriceringsgrad för den platsgjutna stommen, exakta mått, minskad uttorkning, släta ytor som går att skruva i med vanlig träskruv, lägre kostnader och en kraftigt förkortad byggtid.

”Tätt” hus

Byggmetoden, med både bärande ytter- och innerväggar i platsgjuten betong, innebär en stomme utan några otäta skarvar vilket medför att luftläckage nära nog elimineras. Inga läckande elementskarvar. Undantaget är tätning runt fönster och dörrar.

Låg energiförbrukning

Tätheten och den stora massan i VST-stommen i kombination med god isolering gör att metoden ger en mycket energieffektiv produkt. Systemet har också valts av Skanska och Svenska Bostäder vid uppförandet av ”passivhusprojektet” Blå Jungfrun i Farsta, Stockholm. Ett projekt där såväl beställare som byggherre ger hösta betyg.

Fuktsäkerhet

Betingelser för mikrobakteriell tillväxt (mögel) är dels organiskt material, dels relativ fukt (RF) på 75 % eller mer. Cementhalten (med hög alkali) i formskivorna gör att betingelserna för påväxt av mögel inte existerar. När cementet karbonatiserar (torkar) sjunker alkali men då sjunker också RF till en nivå som inte utgör grogrund för mögel.
Skivorna är testade av såväl svenska som internationellt erkända institut, bland annat Frauenhofer i Tysland och Aimex samt Skanska Teknik.

Brand

Skivorna i systemet är klassade icke brännbara.

Ljud

Beträffande ljud är systemet utan extra åtgärder jämfört med andra platsgjutna betongkonstruktioner avseende både luft- och stegljud.

Infästningar/Håltagning

Skivornas hållfasthetsegenskaper gör att de flesta infästningar kan göras utan proppning. Exempelvis klarar skivan montage av köksskåp med vanlig skruv (typ Spax eller likvärdig produkt). Ändå kan man, om man behöver vid sena ändringar, innan gjutning ta hål med vanliga skärande verktyg.

Måttnoggrannhet

Tillverkningsmetoden gör att mått-toleranser är mycket små, i det närmaste millimeterpassning. På grund av att väggarna är jämna behövs ingen bredspackling och inte heller justering av utvändig isolering före puts.

Snabb och kostnadseffektiv byggmetod

Korta leveranstider i kombination med ett snabbt byggsätt gör att den totala byggtiden kan kortas väsentligt i jämförelse med andra metoder. På hjälpmedelssidan kan också besparingar göras på grund av att formelementens ringa vikt, mindre än 1 ton, vilket inte är dimensionerande för val av kran etc.
Systemet lämpar sig för trånga innerstadsprojekt då hela rack lyfts till bjälklaget direkt från bilar. Ovanstående fördelar tillsammans gör att kostnaderna kan sänkas väsentligt när VST-systemet används.

Samarbetspartner: www.arbetskladerna.se Snickers Workwear www.webbyra.com